બાર અથવા કેફેમાં

ઇટૅલિયનની પ્રેક્ટીસ કરવા માટે પબ થી વધુ સારી જગ્યા કોઈ ન હોઈ શકે! અહી કેટલાક વાક્યો છે જે તમને પબ, બાર તથા કેફેમાંં ખાવા કે પીવાનો ઑર્ડર આપવા માટે ઉપયોગી થશે.

cosa vuoi da bere?
cosa volete da bere?
cosa prendi?તમે શુ લઈ રહ્યા છો?
vorrei ...
un caffè
un caffè macchiato
un cappuchino
un latte macchiato
un té
una cioccolata calda
macchiato caldo o freddo?
..., per favore
una birra
un bicchiere di vino bianco
un bicchiere di vino rosso
un litro di vino della casa
un quarto di vino sfuso
lo stesso, per favoreમહેરબાની કરીને, તે સરખુ જ
la birraજવનુ પાણી
il vinoદ્રાક્ષનુ માદક પીણા
la vodkaવોડ્કા
il brandyબ્રૅંડી
salute!આશીર્વાદ!
alla salute!ચિયર્સ!
cin cin!ચિયર્સ!
un'altra birra, per favoreમહેરબાની કરીને, હજી ઍક બિયર
altre due birre, per favoreમહેરબાની કરીને, હજી બે બિયર
un'altro caffè, per favore
altri due caffè per favore
un altro giro, per favore
sono ubriaco
sono ubriaca
sono un po'ubriaco
sono un po'ubriaca
servite ancora da bere?શુ તમે હજુ પીણા સર્વ કરી રહ્યા છો?
è ancora aperta la cucina?
ho i postumi della sborniaમને હજુ નશો છે

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો