યાત્રા

અહીં વિવિધ પ્રકારના પ્રવાસ અંગે ઉપયોગી થતા અમુક ઇટૅલિયન શબ્દસમૂહો આપેલા છે.

dov'è ...?
stazione degli autobus
l'aereoporto
la stazionethe train station
dove posso trovare un taxi?મને ટૅક્સી ક્યા મળશે?
l'autobusબસ
il pullmanબસ
l'aereoવિમાન
il trenoટ્રેન
la nave
il traghettoનાની બોટ
il taxiભાડાની ગાડી
l'autoગાડી
la bicicletta
in autobusબસ દ્વારા
in aereoપ્લેન દ્વારા
in trenoટ્રેન દ્વારા
in naveનૌકા દ્વારા
a piediપગે ચાલીને

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો