સામાન્ય વાત-ચીતો

અહિયા સામાન્ય વાતચીત કરવા માટેના અમુક ઇટૅલિયન વાક્યો આપેલા છે જેનો ઉપયોગ તમે જાણીતા લોકો સાથે વાતચિત કરવામાં કરી શકો છો.

કોઈ ની તબિયત કેવી છે તે પુછવા માટે

come stai?
come sta?
come va? કેવુ ચાલે છે?
come va la vita?જીંદગી કેવી ચાલે છે?
come vanno le cose? બાકી બધુ કેમ છે?
sto bene, grazieહુ મજામા છુ, આભાર
tutto ok, grazieહુ બરાબર છુ, આભાર
non c'è male, grazieબહુ ખરાબ નહીં, આભાર
tutto a posto, grazieબરાબર, આભાર
non molto beneબહુ સારુ નથી
e tu? or e a te?અને તમે?

કોઈ શુ કરી રહ્યુ છે તે પુછવા માટે

cosa fai?તમે શુ કરવા જઈ રહ્યા છો?
che cosa hai fatto ultimamente?તમે અત્યાર સુધી શુ કરી રહયા હતા?
ho lavorato moltoઘણુ કામ કરી રહ્યો હતો
ho studiato moltoઘણુ ભણી રહ્યો હતો
sono stato molto occupatoહુ ઘણો વ્યસ્ત હતો
sono stata molto occupataI've been very busy (said by a woman)
sempre le solite coseબસ ઍમ નુ ઍમ જ છે
non moltoકંઈ ખાસ નહી
sono appena tornato dal ...
sono appena tornata dal ...I've just come back from ... (said by a woman)
Portogallo

કોઈ ક્યા છે તે પુછવા માટે

dove sei? તમે ક્યાં છો?
sono ...
a casa
al lavoro
in città
in campagna
in negozio
sul treno
da Mauro

કોઈ ના પ્લાન વિષે પુછવા માટે

hai dei programmi per questa estate? તમારો ઉનાળામા કોઈ પ્લાન છે?
cosa fai a ...?
Natale
Capodanno
Pasqua
sound

આ પાના પરના દરેક ઇટૅલિયન શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.