સ્વાસ્થય

તમને તમારા આરોગ્ય વિશે વાત કરતી વખતે આ ઇટૅલિયન વાક્યો મદદરૂપ લાગી શકે છે.

non mi sento beneમારી તબીયત સારી નથી
non mi sento molto beneમને કાઇ સારુ લાગી રહ્યુ નથી
ho bisogno di un dottoreમારે ઍક ડૉક્ટર ની જરૂર છે
ho mal di testaમને માથુ દુખે છે
mi fa male la testa
hai un antidolorifico, per favore?
ha un antidolorifico, per favore?