નંબર

ઍસટોનિયનમાં નંબર કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

ગણીતિક આંકડા

nullશૂન્ય
üksઍક વાગ્યો
kaksબે વાગ્યા
kolmત્રણ વાગ્યા
neliચાર વાગ્યા
viisપાંચ વાગ્યા
kuusછ વાગ્યા
seitseસાત વાગ્યા
kaheksaઆઠ વાગ્યા
üheksaનવ વાગ્યા
kümmeદસ વાગ્યા
üksteistઅગિયાર વાગ્યા
kaksteistબાર વાગ્યા
kolmteistતેર
neliteistચૌદ
viisteistપંદર
kuusteistસોળ
seitseteistસત્તર
kaheksateistઅઢાર
üheksateistઓગણીસ
kakskümmendવીસ
kakskümmend üksઍક્વીસ
kakskümmend kaksબાવીસ
kakskümmend kolmત્રેવીસ
kolmkümmendત્રીસ
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
nelikümmendચાલીસ
viiskümmendપચાસ
kuuskümmendસાઈઠ
seitsekümmendસિત્તેર
kaheksakümmendઍસી
üheksakümmendનેવુ
sadaસો, ઍક સો
kakssadaબસો
kolmsadaત્રણસો
tuhatહજાર, ઍક હજાર
kaks tuhatબે હજાર
kolm tuhatત્રણ હજાર
miljonઍક લાખ
miljardદસ લાખ

બેકી નંબર

esimeneઍક
teineબીજુ
kolmasત્રીજુ
neljasચોથુ
viiesપાંચમુ
kuues
seitsmesસાતમુ
kaheksasઆઠમુ
üheksasનવમુ
kümnesદસમુ
üheteistkümnesઅગીયારમુ
kaheteistkümnesબારમુ
kolmeteistkümnesતેરમુ
neljateistkümnesચૌદમુ
viieteistkümnesપંદરમુ
kuueteistkümnesસોળમુ
seitsmeteistkümnesસત્તરમુ
kaheksateistkümnesઅઢારમુ
üheksateistkümnesઓગણીસમુ
kahekümnesવીસમુ