મહિનાઓ તથા ઋતુઓ

ઍસટોનિયનમાં મહિના અને ઋતુઓના નામો જાણો. નોંધ લો કે મહિનાના નામો પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

મહિના

jaanuarજાન્યુઆરી
veebruarફેબ્રુવરી
märtsમાર્ચ
aprillઍપ્રિલ
maiમે
juuniજૂન
juuliજૂલાઇ
augustઑગસ્ટ
septemberસેપ્ટેંબર
oktooberઓક્ટોબેર
novemberનવેંબર
detsemberડિસેંબર
jaanuarisજન્વરી માં
veebruarisફેબ્રુવરી માં
märtsisમાર્ચ માં
aprillisઍપ્રિલ માં
maisમે માં
juunisજૂન માં
juulisજૂલાઇ માં
augustisઑગસ્ટ માં
septembrisસેપ્ટેંબર માં
oktoobrisઓક્ટોબેર માં
novembrisનવેંબર માં
detsembrisડિસેંબર માં

ઋતુઓ

kevadવસંત
suviઉનાળો
sügisપાનખર
talvશિયાળો
kevadelવસંત મા
suvelઉનાળો મા
sügiselપાનખર મા
talvelશિયાળા મા
sound

આ પાના પરના દરેક ઍસટોનિયન શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો