રંગ

ઍસટોનિયનમાં રંગોના શેડ સહિત વિવિધ રંગોના નામો જાણો.

mis värvi see on?તે કયો રંગ છે?
valgeસફેદ
kollaneપીળો
oranžકેસરી
roosaગુલાબી
punaneલાલ
pruunકથાઈ
rohelineલીલો
sinineવાદળી
lillaજામ્બલી
hallભૂખરો
mustકાળો

વિવિધ રંગ

helepruunઆછો કથાઈ
helerohelineઆછો લીલો
helesinineઆછો વાદળી
tumepruunઘાટો કથાઈ
tumerohelineઘાટો લીલો
tumesinineઘાટો વાદળી