ઍસટોનિયન શબ્દસમૂહ

આ વિભાગમાં તમને તેવા ઍસટોનિયનના શબ્દસમૂહ મળશે જે તમે રોજિંદી પરિસ્થિતિમાં મોટા પાયે ઉપયોગ કરી શકો છો. આ શબ્દસમૂહો આધુનિક, અનૌપચારીક ઍસટોનિયનના ઉપયોગને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. જો તમારી પાસે નવા શબ્દસમૂહ માટે કોઇ અભિપ્રાય હોય અથવા તમે કોઇ ભૂલ શોધો તો, કૃપા કરીને અમને જણાવશો!