આપાતકાલીન

અહિયા આપાતકાલીન પરીસ્થિતિમાંં ઉપયોગમાંં આવે તેવા કેટલાક ઍસટોનિયનવાક્યો તથા ભાવો આપેલ છે, આશા રાખીએ કે તેનો ઉપયોગ કરવાની તમને જરૂર ના પડે।

appi!મદદ!
ole ettevaatlik
ettevaatust!ધ્યાન રાખજો!
palun aidake!
kutsu kiirabi!
kutsuge kiirabi!ઍમબ્યૂલૅન્સ બોલાવો!
on juhtunud õnnetusત્યા ઍક અકસ્માત થયો છે