ટપાલ કચેરીમાં

આ ઍસટોનિયન વાક્યો જ્યારે તમારે ટપાલ મોકલવી હોય, સ્ટેમ્પ ખરીદવી હોય, કે બીજી સેવાઓ વાપરવી હોય તે વખતે ટપાલ કચેરીમાંં ઉપયોગી થશે.

ma sooviksin ühe ümbriku
ma sooviksin paki ümbrikke
palun, üks ümbrik
palun, pakk übrikke