ગામમાં

અહીંં કેટલાક ઍસટોનિયન વાક્યો છે જે તમને ગામ કે શહેરમાંં ફરતી વખતે ઉપયોગી થશે, તે ઉપરાંત કેટલાક સામાન્ય ચિન્હો સમજવા માટે પણ.

vabandage, kus asub ...
postkontorટપાલ કચેરી
pankબૅંક
juuksurisalong
turismiinfo
raekoja plats
kesklinnનગર નો મધ્ય ભાગ
rongijaamરેલગાડી સ્ટેશન
bussijaamબસ સ્ટેશન
sadamબંદર
lähim haigla
politseijaoskondપોલીસ ચોકી

ચીજો જે તમે જુઓ છો.

Kesklinnનગર નો મધ્ય ભાગ
Bussipeatusબસ સ્ટોપ
Taksodટૅક્સી
Haiglaહોસ્પિટલ
Linnaraamatukoguજાહેર પુસ્તકાલય
Postkontorટપાલ કચેરી