સમય કેહેવો

ઍસટોનિયનમાંં સમય કેવી રીતે કહેવો તે શીખો

મોટેભાગે ઍસટોનિયનમાંં 24 કલાક મુજબ સમય કહેવો સામાન્ય છે, પરંતુ 12 કલાક મુજબ સમય કહેવો પણ સામાન્ય છે, ખાસ કરીને ઓછી ઔપચારિક પરિસ્થિતિઓમાં.

mis kell on?સમય શુ થયો છે?
kell üksઍક વાગ્યો
kell kaksબે વાગ્યા
kell kolmત્રણ વાગ્યા
 
veerand kaksસવા વાગ્યો
veerand kolmસવા બે વાગ્યા
veerand neliસવા ત્રણ વાગ્યા
 
pool kaksએક વાગીને અડધી કલાક
pool kolmબે વાગીને અડધી કલાક
pool neliત્રણ વાગીને અડધી કલાક
 
kolmveerand kaksપોણા બે વાગ્યા
kolmveerand kolmપોણા ત્રણ વાગ્યા
kolmveerand neli
 
viis minutit üks läbiઍક ને પાંચ
kümme minutit üks läbiઍક ને દસ
kakskümmend minutit üks läbiઍક ને વીસ
kakskümmend viis minutit üks läbiઍક ની પચીસ
 
viie pärast kaksબે મા પાંચ કમ
kümne pärast kaksબે મા દસ કમ
kahekümne pärast kaksબે મા વીસ કમ
kahekümne viie pärast kaksબે મા પચીસ કમ
 
keskpäevબપોર, મધ્યાહન
keskööમધ્યરાત્રી
üleeileગઈ કાલ પહેલાનો દિવસ
eileગઈકાલ
tänaઆજ
hommeઆવતીકાલ
ülehommeપરમદિવસ