હોટેલ તથા આવાસ

રહેઠાણ પસંદ કરતી વખતે આ અભિવ્યક્તિઓ ઉપયોગમાં આવે છે.

kas oskad soovitada mõnda head ...?
hotellid
külalistemajad
kämpingud
kui palju oled valmis maksma?તમે કેટલુ ભાડુ ભરવા માગો છો?
kui mitu tähte sellel on?તેને કેટલા તારક મળેલા છે?
kui kaugel on see ...?
kesklinnast
lennujaamast
raudteejaamast

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો