ગ્રીક

ગ્રીક ભાષા વિષે

આધુનિક ગ્રીકનો પ્રાચીન ગ્રીક પરથી વિકાસ થયો છે અને તે ગ્રીસની 1829 થી સતાવાર ભાષા છે. દક્ષિણ સાયપ્રસના અડધા મિલિયન સહિત લગભગ 15 મિલિયન લોકો ગ્રીક બોલે છે. તે અન્ય ઘણા દેશોમાં દેશાંતર કરનાર સમુદાય દ્વારા પણ બોલાય છે.

તે ઈન્ડો-યુરોપિયન ભાષા પરિવારની એક અલગ શાખા રચે છે અને તેને તેના પોતાના મૂળાક્ષર છે જેનો ત્રણ હજાર વર્ષથી ઉપયોગ કરવામા આવે છે.

લેટિન સાથે, ગ્રીક અન્ય યુરોપીયન ભાષાઓના શબ્દભંડોળ પર તેનો મોટો પ્રભાવ ધરાવે છે.