અઠવાડિયા ના દિવસો

જર્મનમાં અઠવાડિયાના દિવસ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો. નોંધ લો કે આ પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવે છે.

Welcher Tag ist heute?આજે કયો વાર છે?
der Montagસોમવાર
der Dienstagમંગળવાર
der Mittwochબુધવાર
der Donnerstagગુરુવાર
der Freitagશુક્રવાર
der Samstagશનિવાર
der Sonntagરવિવાર
am Montagસોમવારે
am Dienstagમંગળવારે
am Mittwochબુધવારે
am Donnerstagગુરૂવારે
am Freitagશુક્રવારે
am Samstagશનિવારે
am Sonntagરવિવારે
jeden Montagદર સોમવારે
jeden Dienstagદર મંગળવારે
jeden Mittwochદર બુધવારે
jeden Donnerstagદર ગુરૂવારે
jeden Freitagદર શુક્રવારે
jeden Samstagદર શનિવારે
jeden Sonntagદર રવિવારે
Montagsદર સોમવારે
Dienstagsદર મંગળવારે
Mittwochsદર બુધવારે
Donnerstagsદર ગુરૂવારે
Freitagsદર શુક્રવારે
Samstagsદર શનિવારે
Sonntagsદર રવિવારે
sound

આ પાના પરના દરેક જર્મન શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.