હોકાયંત્ર ની નિશાની

જર્મનમાં હોકાયંત્રના બિંદુઓ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

Nordenઉત્તર
Nordostenઉત્તર- પૂર્વીય
Ostenપૂર્વ
Südostenદક્ષિણ- પૂર્વીય
Südenદક્ષિણ
Südwestenદક્ષિણ - પશ્ચિમ
Westenપશ્ચિમ
Nordwestenઉત્તર- પશ્ચિમ
sound

આ પાના પરના દરેક જર્મન શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.