નંબર

જર્મનમાં નંબર કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

ગણીતિક આંકડા

nullશૂન્ય
einsઍક
zweiબે
dreiત્રણ
vierચાર
fünfપાંચ
sechs
siebenસાત
achtઆઠ
neunનવ
zehnદસ
elfઅગિયાર
zwölfબાર
dreizehnતેર
vierzehnચૌદ
fünfzehnપંદર
sechzehnસોળ
siebzehnસત્તર
achtzehnઅઢાર
neunzehnઓગણીસ
zwanzigવીસ
einundzwanzigઍક્વીસ
zweiundzwanzigબાવીસ
dreiundzwanzigત્રેવીસ
vierundzwanzig
fünfundzwanzig
sechsundzwanzig
siebenundzwanzig
achtundzwanzig
neunundzwanzig
dreißigત્રીસ
einunddreißig
zweiunddreißig
dreiunddreißig
vierunddreißig
fünfunddreißig
sechsunddreißig
siebenunddreißig
achtunddreißig
neununddreißig
vierzigચાલીસ
einundvierzig
zweiundvierzig
dreiundvierzig
fünfzigપચાસ
sechzigસાઈઠ
siebzigસિત્તેર
achtzigઍસી
neunzigનેવુ
einhundertસો, ઍક સો
einhundertundeinsઍક સો ઍક
zweihundertબસો
dreihundertત્રણસો
eintausendહજાર, ઍક હજાર
zweitausendબે હજાર
dreitausendત્રણ હજાર
eine Millionઍક લાખ
eine Milliardeદસ લાખ

પુનરાવર્તન

einmalએક વખત
zweimalબે વખત
dreimalત્રણ વખત
viermalચાર વખત
fünfmalપાંચ વખત

બેકી નંબર

ersteઍક
zweiteબીજુ
dritteત્રીજુ
vierteચોથુ
fünfteપાંચમુ
sechste
siebteસાતમુ
achteઆઠમુ
neunteનવમુ
zehnteદસમુ
elfteઅગીયારમુ
zwölfteબારમુ
dreizehnteતેરમુ
vierzehnteચૌદમુ
fünfzehnteપંદરમુ
sechzehnteસોળમુ
siebzehnteસત્તરમુ
achtzehnteઅઢારમુ
neunzehnteઓગણીસમુ
zwanzigsteવીસમુ
einundzwanzigsteઍક્વીસમુ
zweiundzwanzigsteબાવીસમુ
dreiundzwanzigsteત્રેવીસમુ
dreißigsteત્રીસમુ
vierzigsteચાલીસમુ
fünfzigsteપચાસમુ
sechzigsteસાઇઠમુ
siebzigsteસિત્તેરમુ
achtzigsteઍસીમુ
neunzigsteનેવુમુ
hundertsteસોમુ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

um અથવા ungefährવિષે
über અથવા mehr alsથી વધુ
unter અથવા weniger alsથીઓછુ

ઉદાહરણો

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943,924
9 7559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

આ પાના પરના દરેક જર્મન શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.