પરીવાર તથા સંબંધો

અહિયા પરિવાર તથા સંબંધો માટેના કેટલાક ઉપયોગી જર્મન વાક્યો આપેલા છે. ભાઈઓ, બહેનો તથા પરિવારના અન્ય સભ્યો, ઉપરાંત તમારા પોતાના વિશે પણ કેવી રીતે વાત કરવી તે અહિયા શીખો.

hast du Geschwister?શું તમારે કોઈ ભાઈ કે બહેન છે?
ja, ich habe ... Brüder und ... Schwestern
nein, ich bin Einzelkindના, હું ઍક માત્ર બાળક છુ
hast du einen Freund?શું તમારે કોઈ પુરુષમીત્ર છે?
hast du eine Freundin?શું તમારે કોઈ સ્ત્રીમીત્ર છે?
bist du verheiratet?શું તમે પરણીત છો?
bist du Single?શું તમે ઍકલા છો?
bist du mit jemandem zusammen?શું તમે કોઈની જોડે છો?
ich bin ...
Single
verlobt
verheiratet
geschieden
verwitwet / Witwe
verwitwet / Witwer
ich bin mit jemandem zusammenહું કોઈની સાથે છુ
ich lebe getrenntહું જુદો/જુદી થયેલ છુ
hast du Kinder?તમારે કોઈ બાળક છે?
yes, I've got ...
einen Jungen und ein Mädchen
ein kleines Baby
drei Kinder
ich habe keine Kinderમારે કોઈ બાળકો નથી