મિત્રો બનાવવા

અહી કેટલાક જર્મન વાક્યો છે જેનો ઉપયોગ નવા વ્યક્તિઓને મળીઍ ત્યારે કરી શકાય, તેમા ઓળખાણ તથા વાત-ચીતના કેટલાક સામાન્ય મુદ્દાનો સમાવેશ પણ થાય છે.

wie heisst du?તમારુ નામ શું છે?
ich heisse ...
ich bin ...
dies ist ...
schön, dich kennenzulernenતમને મળીને સારુ લાગ્યુ
freut mich sehr, dich kennenzulernenતમને મળીને ગમ્યુ
wie alt bist du?તમે કેટલા વર્ષના છો?
ich bin ... (Jahre alt)
22
wann hast du Geburtstag?તમારો જન્મદિવસ ક્યારે છે?
am ...
16 May