સમય કેહેવો

જર્મનમાંં સમય કેવી રીતે કહેવો તે શીખો

મોટેભાગે જર્મનમાંં 24 કલાક મુજબ સમય કહેવો સામાન્ય છે, પરંતુ 12 કલાક મુજબ સમય કહેવો પણ સામાન્ય છે, ખાસ કરીને ઓછી ઔપચારિક પરિસ્થિતિઓમાં.

સમય પુછવો

wie spät ist es?સમય શુ થયો છે?
wieviel Uhr ist es?સમય શુ થયો છે?
können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?મેહરબાની કરીને, તમે મને સમય જણાવશો?
wissen Sie zufällig, wie spät es ist?શુ તમારી પાસે સમય છે?
wissen Sie, wie spät es ist?શુ તમે જાણો છો કે સમય શુ થયો છે?

સમય જણાવવો

es ist ...
genau ...
ungefähr ...
fast ...
kurz nach ...
ein Uhr
zwei Uhr
viertel nach eins
viertel nach zwei
halb zwei
halb drei
viertel vor zwei
viertel vor drei
fünf nach eins
zehn nach zwei
zwanzig nach eins
fünf vor halb zwei
fünf vor zwei
zehn vor zwei
zwanzig vor zwei
fünf nach halb zwei
zehn Uhr morgens
sechs Uhr abends
Mittag
Mitternacht

જર્મન સમય જણાવવાનું કલાકને મિનિટ કરતાં Uhr શબ્દ દ્વારા અનુસરીને પણ જણાવવાનું શક્ય છે, દા.ત.:

zehn Uhr zweiundvierzig
fünfzehn Uhr siebzehn

ઘડીયાળો

meine Uhr geht ...
vor
nach
diese Uhr geht ein bisschen ...
vor
nach
sound

આ પાના પરના દરેક જર્મન શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.