સામાન્ય વાત-ચીતો

અહિયા સામાન્ય વાતચીત કરવા માટેના અમુક જર્મન વાક્યો આપેલા છે જેનો ઉપયોગ તમે જાણીતા લોકો સાથે વાતચિત કરવામાં કરી શકો છો.

કોઈ ની તબિયત કેવી છે તે પુછવા માટે

wie geht es dir?તમે કેમ છો?
wie geht's?કેવુ ચાલે છે?
wie läuft's?જીંદગી કેવી ચાલે છે?
mir geht es gut, dankeહુ મજામા છુ, આભાર
mir geht es ganz gut, dankeહુ બરાબર છુ, આભાર
ganz gut, dankeબરાબર, આભાર
geht so
nicht so besonders or nicht so gutબહુ સારુ નથી
und dir?
und selbst?અને તમે?

કોઈ શુ કરી રહ્યુ છે તે પુછવા માટે

was machst du gerade?તમે શુ કરવા જઈ રહ્યા છો?
was hast du so gemacht?તમે અત્યાર સુધી શુ કરી રહયા હતા?
viel gearbeitetઘણુ કામ કરી રહ્યો હતો
viel zu tun gehabt für die Uniઘણુ ભણી રહ્યો હતો
ich habe viel zu tun gehabtહુ ઘણો વ્યસ્ત હતો
alles wie immerબસ ઍમ નુ ઍમ જ છે
nicht vielકંઈ ખાસ નહી
ich komme gerade aus ... zurück
Portugal

કોઈ ક્યા છે તે પુછવા માટે

wo bist du?તમે ક્યાં છો?
ich bin ...
zu Hause
auf der Arbeit
in der Stadt
auf dem Land
beim Einkaufen
im Zug
bei Stefan

કોઈ ના પ્લાન વિષે પુછવા માટે

hast du schon Pläne für den Sommer?તમારો ઉનાળામા કોઈ પ્લાન છે?
was machst du ...?
an Weihnachten
an Silvester
an Ostern
am Wochenende

ધુમ્રપાન

rauchst du?
rauchen Sie?શુ તમે ધુમ્રપાન કરો છો?
ja, ich rauche
nein, ich rauche nichtના, હુ ધુમ્રપાન નથી કરતો
stört es dich, wenn ich rauche?જો તમને વાંધો ના હોય તો હું ધુમ્રપાન કરી શકુ?
möchtest du eine Zigarette?શુ તમે સિગરેટ લેશો?
hast du eine Zigarette für mich?
hast du Feuer?શુ તમારી પાસે માચીસ છે?
hast du einen Aschenbecher?
ich rauche nicht mehr
ich habe aufgehörtમે છોડી દીધુ છે
ich versuche gerade, damit aufzuhören
sound

આ પાના પરના દરેક જર્મન શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.