અઠવાડિયા ના દિવસો

ડચમાં અઠવાડિયાના દિવસ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો. નોંધ લો કે આ પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

Welke dag is het vandaag?આજે કયો વાર છે?
maandagસોમવાર
dinsdagમંગળવાર
woensdagબુધવાર
donderdagગુરુવાર
vrijdagશુક્રવાર
zaterdagશનિવાર
zondagરવિવાર
op maandagસોમવારે
op dinsdagમંગળવારે
op woensdagબુધવારે
op donderdagગુરૂવારે
op vrijdagશુક્રવારે
op zaterdagશનિવારે
op zondagરવિવારે
elke maandagદર સોમવારે
elke dinsdagદર મંગળવારે
elke woensdagદર બુધવારે
elke donderdagદર ગુરૂવારે
elke vrijdagદર શુક્રવારે
elke zaterdagદર શનિવારે
elke zondagદર રવિવારે
sound

આ પાના પરના દરેક ડચ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો