નંબર

ડચમાં નંબર કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

ગણીતિક આંકડા

nulશૂન્ય
éénઍક
tweeબે
drieત્રણ
vierચાર
vijfપાંચ
zes
zevenસાત
achtઆઠ
negenનવ
tienદસ
elfઅગિયાર
twaalfબાર
dertienતેર
veertienચૌદ
vijftienપંદર
zestienસોળ
zeventienસત્તર
achttienઅઢાર
negentienઓગણીસ
twintigવીસ
éénentwintigઍક્વીસ
tweeëntwintigબાવીસ
drieëntwintigત્રેવીસ
dertigત્રીસ
vertigચાલીસ
vijftigપચાસ
zestigસાઈઠ
zeventigસિત્તેર
tachtigઍસી
negentigનેવુ
honderdસો, ઍક સો
tweehonderdબસો
driehonderdત્રણસો
duizendહજાર, ઍક હજાર
tweeduizendબે હજાર
drieduizendત્રણ હજાર
miljoenઍક લાખ
biljoenદસ લાખ

બેકી નંબર

eersteઍક
tweedeબીજુ
derdeત્રીજુ
vierdeચોથુ
vijfdeપાંચમુ
zesde
zevendeસાતમુ
achtseઆઠમુ
negendeનવમુ
tiendeદસમુ
elfdeઅગીયારમુ
twaalfdeબારમુ
dertiendeતેરમુ
veertiendeચૌદમુ
vijftiendeપંદરમુ
zestiendeસોળમુ
zeventiendeસત્તરમુ
achttiendeઅઢારમુ
negentiendeઓગણીસમુ
twintigsteવીસમુ
dertigsteત્રીસમુ
veertigsteચાલીસમુ
vijftigsteપચાસમુ
zestigsteસાઇઠમુ
zeventigsteસિત્તેરમુ
tachtigsteઍસીમુ
negentigsteનેવુમુ
honderdsteસોમુ