મહિનાઓ તથા ઋતુઓ

ડચમાં મહિના અને ઋતુઓના નામો જાણો. નોંધ લો કે મહિનાના નામો પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

મહિના

januariજાન્યુઆરી
februariફેબ્રુવરી
maartમાર્ચ
aprilઍપ્રિલ
meiમે
juniજૂન
juliજૂલાઇ
augustusઑગસ્ટ
septemberસેપ્ટેંબર
oktoberઓક્ટોબેર
novemberનવેંબર
decemberડિસેંબર
in januariજન્વરી માં
in februariફેબ્રુવરી માં
in maartમાર્ચ માં
in aprilઍપ્રિલ માં
in meiમે માં
in juniજૂન માં
in juliજૂલાઇ માં
in augustusઑગસ્ટ માં
in septemberસેપ્ટેંબર માં
in oktoberઓક્ટોબેર માં
in novemberનવેંબર માં
in decemberડિસેંબર માં

ઋતુઓ

lente, voorjaarવસંત
zomerઉનાળો
herfst, najaarપાનખર
winterશિયાળો
in de lenteવસંત મા
in de zomerઉનાળો મા
in de herfstપાનખર મા
in de winterશિયાળા મા

રજાઓ તથા તહેવારો

Nieuwjaarsdagનવુ વર્ષ
Pasenઈસ્ટર
Goede Vrijdagગુડ ફ્રાઇડે
Paasmaandagઈસ્ટર સોમવાર
Kerstmisનાતાલ
Kerstavondનાતાલ ની સાંજ
Kerstmisનાતાલ
Oudjaarsavondનવા વર્ષ ની સાંજ
Moederdagમાતા દીવસ
Vaderdagપિતા દીવસ
Valentijnsdagવૅલિંટાઇન દિવસ