મહિનાઓ તથા ઋતુઓ

ડચમાં મહિના અને ઋતુઓના નામો જાણો. નોંધ લો કે મહિનાના નામો પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

મહિના

januariજાન્યુઆરી
februariફેબ્રુવરી
maartમાર્ચ
aprilઍપ્રિલ
meiમે
juniજૂન
juliજૂલાઇ
augustusઑગસ્ટ
septemberસેપ્ટેંબર
oktoberઓક્ટોબેર
novemberનવેંબર
decemberડિસેંબર
in januariજન્વરી માં
in februariફેબ્રુવરી માં
in maartમાર્ચ માં
in aprilઍપ્રિલ માં
in meiમે માં
in juniજૂન માં
in juliજૂલાઇ માં
in augustusઑગસ્ટ માં
in septemberસેપ્ટેંબર માં
in oktoberઓક્ટોબેર માં
in novemberનવેંબર માં
in decemberડિસેંબર માં

ઋતુઓ

lenteવસંત
zomerઉનાળો
herfstપાનખર
winterશિયાળો
in de lenteવસંત મા
in de zomerઉનાળો મા
in de herfstપાનખર મા
in de winterશિયાળા મા
sound

આ પાના પરના દરેક ડચ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો