માનવ શરીર

અહીં માનવ શરીરના અંગ માટે, તેમજ જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો માટે ડચ નામ આપ્યા છે.

hoofdમાથુ
haarવાળ
oogઆંખો
wenkbrauwઆઇબ્રો
neusનાક
wangદાઢી
kaakજડબુ
mondમોઢુ
tandદાંત
lipહોઠ
snorમુછ
baardદાઢી
kinહોઠ ની નીચેનો ભાગ
oorકાન
tongખાદ્ય દરિયાઈ માછલી
nekડોક
keelગળુ
schouderખભો
armહાથ
elleboogકોણી
handહાથ
vingerઆંગળી
duimઅંગૂઠો
polsકાંડુ
huidચામડી
bottenહાડકાં
spierસ્નાયુઓ
borstછાતી
tepelડિંટ્ડી
rugપીઠ
middel, tailleકમર
maagપેટ
navelકમર ની નીચેનો ભાગ
heupનિતંબ
dij, bovenbeenજંઘ
beenપગ
kuitપીંડી
knieઘૂંટણ
enkelઍડી
voetપગ
teenપગનો અંગૂઠો
grote teenઅંગૂઠો
teennagelપગનો નખ
vingernagelઆંગળી નો નખ
achtersteપ્રૂશ્ઠ
kont
penisશિશ્ન
testikelenવૃષણ
vaginaયોનિ
bloedલોહી
zweetપરસેવો
ademenસ્વાષ લેવો

અવયવો

hersenenમગજ
leverઆંતરડા
hartહ્રદય
longenફેફસા
nierenકિડ્ની
ingewandenઆંતરડા

ઈન્દ્રીયો

geurગંધ
aanrakingસ્પર્શ
zichtદ્રષ્ટી
gehoorશ્રવણશક્તિ
smaakસ્વાદ
ruikenસુઘવુ
aanrakenસ્પર્શ કરવો
zienજોવુ
horenસાંભળવુ
smakenસ્વાદ કરવો