આપાતકાલીન

અહિયા આપાતકાલીન પરીસ્થિતિમાંં ઉપયોગમાંં આવે તેવા કેટલાક ડચવાક્યો તથા ભાવો આપેલ છે, આશા રાખીએ કે તેનો ઉપયોગ કરવાની તમને જરૂર ના પડે।

Help!મદદ!
Voorzichtig!સંભાળ રાખજો!
Kijk uit!ધ્યાન રાખજો!
Help me alstublieftમેહરબાની કરીને મને મદદ કરો

બીમારી સબંધીત આપાતકાલીન પરીસ્થિતિઓ

Bel een ambulance!ઍમબ્યૂલૅન્સ બોલાવો!
Ik moet naar een dokterમારે ઍક ડૉક્ટર ની જરૂર છે
Er is een ongeluk gebeurdત્યા ઍક અકસ્માત થયો છે
Haast u!મેહરબાની કરીને જલ્દી કરો!
Ik heb mezelf gesnedenમને કાપો પડ્યો છે
Ik heb mezelf verbrandહું દાઝી ગયો છુ
Ben je oké?તમે બરાબર છો?
Is iedereen oké?શું બધા બરાબર છે?

ગુનો

Houdt de dief!થોભો, ચોર!
Bel de politie!પોલીસ ને બોલાવો!
Mijn portemonnee is gestolenમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
Mijn handtas is gestolenમારો બગલથેલો ચોરાયી ગયો છે
Mijn laptop is gestolenમારૂ લૅપટૉપ ચોરાયી ગયુ છે
Ik wil een diefstal aangevenમારે ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવવી છે
Ik ben overvallenમને લૂટ્વામા આવ્યો/આવી છે
Ik ben aangevallenમારી ઉપર હુમલો થયો છે

આગ

Brand!આગ!
Bel de brandweer!અગ્નિશામક દળનો સંપર્ક કરો!
Ruik je brand?શુ તમને બળવાની વાસ આવે છે?
Er is brandત્યાં આગ લાગી છે
Het gebouw staat in brandમકાનમા આગ લાગી છે

બીજી મુશ્કેલ પરીસ્થિતિઓ

Ik ben verdwaaldહું ભૂલો પડી ગયો છુ
Wij zijn verdwaaldઆપણે ભૂલા પાડી ગયા છે
Ik kan mijn … niet vindenમને … નથી
sleutelsમારી ચાવી મળતી
paspoortમારો પાસપોર્ટ મળતો
mobielમારો મોબાઇલ મળતો
Ik ben mijn … kwijtમારૂ … છે
portemonneeપાકીટ ખોવાઈ ગયુ
fototoestelકેમેરા ખોવાઈ ગયો
Ik heb mezelf uitgesloten uit mijn …હું … પૂરાઈ ગયો/ગઈ છુ
autoમારી ગાડીમા
kamerમારા રૂમમા
Laat me alleen alstublieftમેહરબાની કરીને મને ઍકલો મૂકી દો
Ga weg!દુર જાઓ!
sound

આ પાના પરના દરેક ડચ શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો