આપાતકાલીન

અહિયા આપાતકાલીન પરીસ્થિતિમાંં ઉપયોગમાંં આવે તેવા કેટલાક ડચવાક્યો તથા ભાવો આપેલ છે, આશા રાખીએ કે તેનો ઉપયોગ કરવાની તમને જરૂર ના પડે।

help!મદદ!
voorzichtig!સંભાળ રાખજો!
kijk uit!ધ્યાન રાખજો!
help me alstublieftમેહરબાની કરીને મને મદદ કરો
bel een ambulance!ઍમબ્યૂલૅન્સ બોલાવો!
ik moet naar een dokterમારે ઍક ડૉક્ટર ની જરૂર છે
er is een ongeluk gebeurdત્યા ઍક અકસ્માત થયો છે
haast u!મેહરબાની કરીને જલ્દી કરો!
ben je oké?તમે બરાબર છો?
is iedereen oké?શું બધા બરાબર છે?
houdt de dief!થોભો, ચોર!
bel de politie!પોલીસ ને બોલાવો!
mijn portemonnee is gestolenમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
mijn tas is gestolenમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
ik wil een diefstal aangevenમારે ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવવી છે
mijn auto is ingebrokenમારી ગાડીને અકસ્માત થયો છે
ik ben overvallenમને લૂટ્વામા આવ્યો/આવી છે
ik ben aangevallenમારી ઉપર હુમલો થયો છે
brand!આગ!
bel de brandweer!અગ્નિશામક દળનો સંપર્ક કરો!
ik ben verdwaaldહું ભૂલો પડી ગયો છુ
wij zijn verdwaaldઆપણે ભૂલા પાડી ગયા છે
ik kan mijn ... niet vinden
ik ben mijn ... kwijt
sleutels
paspoort
portemonnee
handtas
fototoestel
ik heb mezelf uitgesloten uit mijn ...
auto
kamer
laat me alleen alstublieftમેહરબાની કરીને મને ઍકલો મૂકી દો
ga weg!દુર જાઓ!