અઠવાડિયા ના દિવસો

દાનિશમાં અઠવાડિયાના દિવસ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો. નોંધ લો કે આ પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

Hvilken dag er det i dag?આજે કયો વાર છે?
mandagસોમવાર
tirsdagમંગળવાર
onsdagબુધવાર
torsdagગુરુવાર
fredagશુક્રવાર
lørdagશનિવાર
søndagરવિવાર
på mandagસોમવારે
på tirsdagમંગળવારે
på onsdagબુધવારે
på torsdagગુરૂવારે
på fredagશુક્રવારે
på lørdagશનિવારે
på søndagરવિવારે
hver mandagદર સોમવારે
hver tirsdagદર મંગળવારે
hver onsdagદર બુધવારે
hver torsdagદર ગુરૂવારે
hver fredagદર શુક્રવારે
hver lørdagદર શનિવારે
hver søndagદર રવિવારે
om mandagenદર સોમવારે
om tirsdagenદર મંગળવારે
om onsdagenદર બુધવારે
om torsdagenદર ગુરૂવારે
om fredagenદર શુક્રવારે
om lørdagenદર શનિવારે
om søndagenદર રવિવારે
sound

આ પાના પરના દરેક દાનિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો