અઠવાડિયા ના દિવસો

દાનિશમાં અઠવાડિયાના દિવસ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો. નોંધ લો કે આ પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

mandagસોમવાર
tirsdagમંગળવાર
onsdagબુધવાર
torsdagગુરુવાર
fredagશુક્રવાર
lørdagશનિવાર
søndagરવિવાર