નંબર

દાનિશમાં નંબર કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

ગણીતિક આંકડા

nulશૂન્ય
en / etઍક
toબે
treત્રણ
fireચાર
femપાંચ
seks
syvસાત
otteઆઠ
niનવ
tiદસ
elleveઅગિયાર
tolvબાર
trettenતેર
fjortenચૌદ
femtenપંદર
sekstenસોળ
syttenસત્તર
attenઅઢાર
nittenઓગણીસ
tyveવીસ
enogtyveઍક્વીસ
toogtyveબાવીસ
treogtyveત્રેવીસ
fireogtyveચોવીસ
femogtyveપચ્ચિસ
seksogtyveછવ્વીસ
syvogtyveસત્તાવીસ
otteogtyveઅઠયાવીસ
niogtyveઓગણત્રીસ
trediveત્રીસ
enogtrediveએકત્રીસ
toogtrediveબત્રીસ
treogtrediveતેત્રીસ
fireogtrediveચોત્રીસ
femogtrediveપાત્રીસ
seksogtrediveછત્રીસ
syvogtrediveસાડત્રીસ
otteogtrediveઆડત્રીસ
niogtrediveઓગણત્રીસ
fyrreચાલીસ
enogfyrreએકતાળીસ
toogfyrreબેતાલીસ
treogfyrreતેતાલીસ
halvtredsપચાસ
tresસાઈઠ
halvfjerdsસિત્તેર
firsઍસી
halvfemsનેવુ
hundrede અથવા et hundredeસો, ઍક સો
hundrede og et અથવા et hundrede og etઍક સો ઍક
to hundredeબસો
tre hundredeત્રણસો
et tusindહજાર, ઍક હજાર
to tusindબે હજાર
tre tusindત્રણ હજાર
en millionઍક લાખ
en milliardદસ લાખ

પુનરાવર્તન

en gangએક વખત
to gangeબે વખત
tre gangeત્રણ વખત
fire gangeચાર વખત
fem gangeપાંચ વખત

બેકી નંબર

førsteઍક
andenબીજુ
tredjeત્રીજુ
fjerdeચોથુ
femteપાંચમુ
sjette
syvendeસાતમુ
ottendeઆઠમુ
niendeનવમુ
tiendeદસમુ
elvteઅગીયારમુ
tolvteબારમુ
trettendeતેરમુ
fjortendeચૌદમુ
femtendeપંદરમુ
sekstendeસોળમુ
syttendeસત્તરમુ
attendeઅઢારમુ
nittendeઓગણીસમુ
tyvendeવીસમુ
enogtyvendeઍક્વીસમુ
toogtyvendeબાવીસમુ
treogtyvendeત્રેવીસમુ
tredivteત્રીસમુ
fyrrendeચાલીસમુ
halvtredsendeપચાસમુ
tresendeસાઇઠમુ
halvfjerdsendeસિત્તેરમુ
firsendeઍસીમુ
halvfemsendeનેવુમુ
hundredendeસોમુ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

omkring અથવા omtrentવિષે
over અથવા mere endથી વધુ
under અથવા mindre endથીઓછુ

ઉદાહરણો

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943,924
9.7559,755
2.608.4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

આ પાના પરના દરેક દાનિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો