નંબર

દાનિશમાં નંબર કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

ગણીતિક આંકડા

en/etઍક
toબે
trêત્રણ
fireચાર
femપાંચ
seks
syvસાત
otteઆઠ
niનવ
tiદસ
elleveઅગિયાર
tolvબાર
trettenતેર
fjortenચૌદ
femtenપંદર
sekstenસોળ
syttenસત્તર
attenઅઢાર
nittenઓગણીસ
tyveવીસ
enogtyveઍક્વીસ
toogtyveબાવીસ
treogtyveત્રેવીસ
trediveત્રીસ
fyrreચાલીસ
halvtredsપચાસ
tresસાઈઠ
halvfjerdsસિત્તેર
firsઍસી
halvfemsનેવુ
(et) hundred(e)સો, ઍક સો
hundred(e) og enઍક સો ઍક
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindહજાર, ઍક હજાર

બેકી નંબર

førsteઍક
andenબીજુ
tredjeત્રીજુ
fjerdeચોથુ
femteપાંચમુ
sjette
syvendeસાતમુ
ottendeઆઠમુ
niendeનવમુ
tiendeદસમુ
elvteઅગીયારમુ
tolvteબારમુ
trettendeતેરમુ
fjortendeચૌદમુ
femtendeપંદરમુ
sekstendeસોળમુ
syttendeસત્તરમુ
attendeઅઢારમુ
nittendeઓગણીસમુ
tyvendeવીસમુ
enogtyvendeઍક્વીસમુ
toogtyvendeબાવીસમુ
treogtyvendeત્રેવીસમુ