મહિનાઓ તથા ઋતુઓ

દાનિશમાં મહિના અને ઋતુઓના નામો જાણો. નોંધ લો કે મહિનાના નામો પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

મહિના

januarજાન્યુઆરી
februarફેબ્રુવરી
martsમાર્ચ
aprilઍપ્રિલ
majમે
juniજૂન
juliજૂલાઇ
augustઑગસ્ટ
septemberસેપ્ટેંબર
oktoberઓક્ટોબેર
novemberનવેંબર
decemberડિસેંબર
i januarજન્વરી માં
i februarફેબ્રુવરી માં
i martsમાર્ચ માં
i aprilઍપ્રિલ માં
i majમે માં
i juniજૂન માં
i juliજૂલાઇ માં
i augustઑગસ્ટ માં
i septemberસેપ્ટેંબર માં
i oktoberઓક્ટોબેર માં
i novemberનવેંબર માં
i decemberડિસેંબર માં

ઋતુઓ

forårવસંત
sommerઉનાળો
efterårપાનખર
vinterશિયાળો
om foråretવસંત મા
om sommerenઉનાળો મા
om efteråretપાનખર મા
om vinterenશિયાળા મા
sound

આ પાના પરના દરેક દાનિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો