આપાતકાલીન

અહિયા આપાતકાલીન પરીસ્થિતિમાંં ઉપયોગમાંં આવે તેવા કેટલાક દાનિશવાક્યો તથા ભાવો આપેલ છે, આશા રાખીએ કે તેનો ઉપયોગ કરવાની તમને જરૂર ના પડે।

hjælp!મદદ!
pas på!ધ્યાન રાખજો!
se dig for!ધ્યાન રાખજો!
vær' sød at hjælpe migમેહરબાની કરીને મને મદદ કરો
ring efter en ambulance!ઍમબ્યૂલૅન્સ બોલાવો!
jeg har brug for en lægeમારે ઍક ડૉક્ટર ની જરૂર છે
der er sket en ulykkeત્યા ઍક અકસ્માત થયો છે
skynd jer venligst!મેહરબાની કરીને જલ્દી કરો!
er du ok?તમે બરાબર છો?
er alle ok?શું બધા બરાબર છે?
stop tyven!થોભો, ચોર!
ring efter politiet!પોલીસ ને બોલાવો!
min pung er blevet stjåletમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
min taske er blevet stjåletમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
jeg vil gerne melde et tyveriમારે ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવવી છે
der er blevet brudt ind i min bilમારી ગાડીને અકસ્માત થયો છે
jeg er blevet bestjåletમને લૂટ્વામા આવ્યો/આવી છે
jeg er blevet overfaldetમારી ઉપર હુમલો થયો છે
brand!આગ!
ring efter brandvæsnet!અગ્નિશામક દળનો સંપર્ક કરો!
jeg er faret vildહું ભૂલો પડી ગયો છુ
vi er faret vildઆપણે ભૂલા પાડી ગયા છે
jeg kan ikke finde min ...
lad mig væreમેહરબાની કરીને મને ઍકલો મૂકી દો
gå vækદુર જાઓ!