આપાતકાલીન

અહિયા આપાતકાલીન પરીસ્થિતિમાંં ઉપયોગમાંં આવે તેવા કેટલાક દાનિશવાક્યો તથા ભાવો આપેલ છે, આશા રાખીએ કે તેનો ઉપયોગ કરવાની તમને જરૂર ના પડે।

Hjælp!મદદ!
Vær forsigtig!સંભાળ રાખજો!
Pas på!ધ્યાન રાખજો!
Vær sød at hjælpe migમેહરબાની કરીને મને મદદ કરો

બીમારી સબંધીત આપાતકાલીન પરીસ્થિતિઓ

Ring efter en ambulance!ઍમબ્યૂલૅન્સ બોલાવો!
Jeg har brug for en lægeમારે ઍક ડૉક્ટર ની જરૂર છે
Der er sket en ulykkeત્યા ઍક અકસ્માત થયો છે
Skynd jer venligst!મેહરબાની કરીને જલ્દી કરો!
Jeg har skåret migમને કાપો પડ્યો છે
Jeg har brændt migહું દાઝી ગયો છુ
Er du ok?તમે બરાબર છો?
Er alle ok?શું બધા બરાબર છે?

ગુનો

Stop tyven!થોભો, ચોર!
Ring efter politiet!પોલીસ ને બોલાવો!
Min pung er blevet stjåletમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
Min taske er blevet stjåletમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
Min håndtaske er blevet stjåletમારો બગલથેલો ચોરાયી ગયો છે
Min bærbare er blevet stjåletમારૂ લૅપટૉપ ચોરાયી ગયુ છે
Jeg vil gerne melde et tyveriમારે ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવવી છે
Jeg er blevet bestjåletમને લૂટ્વામા આવ્યો/આવી છે
Jeg er blevet overfaldetમારી ઉપર હુમલો થયો છે

આગ

Brand!આગ!
Ring efter brandvæsnet!અગ્નિશામક દળનો સંપર્ક કરો!
Kan du lugte noget brændt?શુ તમને બળવાની વાસ આવે છે?
Det brænderત્યાં આગ લાગી છે
Bygningen brænderમકાનમા આગ લાગી છે

બીજી મુશ્કેલ પરીસ્થિતિઓ

Jeg er faret vildહું ભૂલો પડી ગયો છુ
Vi er faret vildઆપણે ભૂલા પાડી ગયા છે
Jeg kan ikke finde …મને … નથી
mine nøglerમારી ચાવી મળતી
mit pasમારો પાસપોર્ટ મળતો
min mobilમારો મોબાઇલ મળતો
Jeg har mistet …મારૂ … છે
min pengepungપાકીટ ખોવાઈ ગયુ
min pungપાકીટ ખોવાઈ ગયુ
mit fotografiapparatકેમેરા ખોવાઈ ગયો
Jeg har smækket mig ude af …હું … પૂરાઈ ગયો/ગઈ છુ
min bilમારી ગાડીમા
mit værelseમારા રૂમમા
Lad mig væreમેહરબાની કરીને મને ઍકલો મૂકી દો
Gå væk!દુર જાઓ!
sound

આ પાના પરના દરેક દાનિશ શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો