મિત્રો બનાવવા

અહી કેટલાક દાનિશ વાક્યો છે જેનો ઉપયોગ નવા વ્યક્તિઓને મળીઍ ત્યારે કરી શકાય, તેમા ઓળખાણ તથા વાત-ચીતના કેટલાક સામાન્ય મુદ્દાનો સમાવેશ પણ થાય છે.

hvad hedder du?તમારુ નામ શું છે?
mit navn er ...
jeg er ...
det er ...
rart at møde digતમને મળીને સારુ લાગ્યુ
hvor gammel er du?તમે કેટલા વર્ષના છો?
jeg er ... (år gammel)
22
hvornår har du fødselsdag?
det er den ...
16. maj
hvor er du fra?તમે ક્યા થી છો?
hvor kommer du fra?તમે ક્યા થી આવો છો?
hvorfra er du?તમે ક્યા થી આવો છો?
fra hvor i ... er du fra?
hvilken del af ... kommer du fra?
hvor bor du?તમે ક્યા રહો છો?
jeg bor i ...
London
jeg er oprindeligt fra ... men nu bor jeg i ...
jeg er født i ... men opvokset i ...
hvem bor du sammen med?તમે કોની સાથે રહો છો?
jeg bor sammen med min ...
kæreste
partner
mand
kone
forældre
bor du alene?શુ તમે ઍકલા રહો છો?
jeg bor aleneહૂ ઍકલો રહુ છુ
jeg bor sammen med enહું બીજી ઍક વ્યક્તિ જોડે ભાગીદારીમા રહુ છુ
jeg deler med ... andre
to
tre
hvad er dit telefonnummer?તમારો ફોન નંબર શું છે?
hvad er din email?તમારુ ઈમેલ અડ્રેસ શું છે?
må jeg bede om dit telefonnummer?શું હું તમારો ફોન નંબર લઈ શકુ?
må jeg bede om din emailadresse?શું હું તમારુ ઈમેલ અડ્રેસ લઈ શકુ?