અઠવાડિયા ના દિવસો

પોર્ટુગીસમાં અઠવાડિયાના દિવસ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો. નોંધ લો કે આ પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

Que dia é hoje?આજે કયો વાર છે?
segunda-feiraસોમવાર
terça-feiraમંગળવાર
quarta-feiraબુધવાર
quinta-feiraગુરુવાર
sexta-feiraશુક્રવાર
sábadoશનિવાર
domingoરવિવાર
na segunda-feiraસોમવારે
na terça-feiraમંગળવારે
na quarta-feiraબુધવારે
na quinta-feiraગુરૂવારે
na sexta-feiraશુક્રવારે
no sábadoશનિવારે
no domingoરવિવારે
todas as segundas-feirasદર સોમવારે
todas as terças-feirasદર મંગળવારે
todas as quartas-feirasદર બુધવારે
todas as quintas-feirasદર ગુરૂવારે
todas as sextas-feirasદર શુક્રવારે
todos os sábadosદર શનિવારે
todos os domingosદર રવિવારે
às segundas-feirasદર સોમવારે
às terças-feirasદર મંગળવારે
às quartas-feirasદર બુધવારે
às quintas-feirasદર ગુરૂવારે
às sextas-feirasદર શુક્રવારે
aos sábadosદર શનિવારે
aos domingosદર રવિવારે
sound

આ પાના પરના દરેક પોર્ટુગીસ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો