હોકાયંત્ર ની નિશાની

પોર્ટુગીસમાં હોકાયંત્રના બિંદુઓ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

norteઉત્તર
nordesteઉત્તર- પૂર્વીય
esteપૂર્વ
sudesteદક્ષિણ- પૂર્વીય
sulદક્ષિણ
sudoesteદક્ષિણ - પશ્ચિમ
oesteપશ્ચિમ
noroesteઉત્તર- પશ્ચિમ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

mapaનકશો
bússolaહોકાયંત્ર
ler uma bússolaહોકાયંત્ર વાંચવુ
sound

આ પાના પરના દરેક પોર્ટુગીસ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.