નંબર

પોર્ટુગીસમાં નંબર કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

ગણીતિક આંકડા

um, umaઍક
dois, duasબે
trêsત્રણ
quatroચાર
cincoપાંચ
seis
seteસાત
oitoઆઠ
noveનવ
dezદસ
onzeઅગિયાર
dozeબાર
trezeતેર
catorzeચૌદ
quinzeપંદર
dezasseisસોળ
dezasseteસત્તર
dezoitoઅઢાર
dezanoveઓગણીસ
vinteવીસ
vinte e um, vinte e umaઍક્વીસ
vinte e dois, vinte e duasબાવીસ
vinte e trêsત્રેવીસ
trintaત્રીસ
quarentaચાલીસ
cinquentaપચાસ
sessentaસાઈઠ
setentaસિત્તેર
oitentaઍસી
noventaનેવુ
cemસો, ઍક સો
cento e um, cento e umaઍક સો ઍક
cento e dois, cento e duas
cento e três
duzentos, duzentasબસો
trezentos, trezentasત્રણસો
quatrocentos, quatrocentas
quinhentos, quinhentas
seiscentos, seiscentas
setecentos, setecentas
oitocentos, oitocentas
novecentos, novecentas
milહજાર, ઍક હજાર
dois mil, duas milબે હજાર
três milત્રણ હજાર
um milhãoઍક લાખ

બેકી નંબર

primeiroઍક
segundoબીજુ
terceiroત્રીજુ
quartoચોથુ
quintoપાંચમુ
sexto
sétimoસાતમુ
oitavoઆઠમુ
nonoનવમુ
décimoદસમુ
décimo primeiroઅગીયારમુ
décimo segundoબારમુ
décimo terceiroતેરમુ
décimo quartoચૌદમુ
décimo quintoપંદરમુ
décimo sextoસોળમુ
décimo sétimoસત્તરમુ
décimo oitavoઅઢારમુ
décimo nonoઓગણીસમુ
vigésimoવીસમુ