આપાતકાલીન

અહિયા આપાતકાલીન પરીસ્થિતિમાંં ઉપયોગમાંં આવે તેવા કેટલાક પોર્ટુગીસવાક્યો તથા ભાવો આપેલ છે, આશા રાખીએ કે તેનો ઉપયોગ કરવાની તમને જરૂર ના પડે।

socorro!મદદ!
cuidado!સંભાળ રાખજો!
atenção!ધ્યાન રાખજો!
por favor ajude-meમેહરબાની કરીને મને મદદ કરો
chame uma ambulância!
chamem uma ambulância!ઍમબ્યૂલૅન્સ બોલાવો!
houve um acidenteત્યા ઍક અકસ્માત થયો છે
roubaram-me a carteiraમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
pára ladrão!
chame a polícia!
chamem a polícia!
fogo!આગ!