મિત્રો બનાવવા

como te chamas?તમારુ નામ શું છે?
o meu nome é ...
sou ...
este é ...
prazer em conhecer-teતમને મળીને ગમ્યુ
gosto em conhecer-teતમને મળીને સારુ લાગ્યુ
que idade tens?તમે કેટલા વર્ષના છો?
tenho ... anos
22
quando é o teu aniversário?
é a ...
16 de maio
de onde és?તમે ક્યા થી છો?
de onde vens?તમે ક્યા થી આવો છો?
de que local és?તમે ક્યા થી આવો છો?
sou da ...
Inglaterra
de que local de ... és?
de que parte de ... és?
onde moras?તમે ક્યા રહો છો?
moro em ...
Londres
a minha origem é ... mas agora vivo em ...
eu nasci em ... mas crecsi em ...
com quem vives?તમે કોની સાથે રહો છો?
vivo com ...
o meu namorado
a minha namorada
o meu colega
o meu marido
a minha esposa
os meus pais
moras sozinho?શુ તમે ઍકલા રહો છો?
vivo sozinhoહૂ ઍકલો રહુ છુ
partilho com outra pessoaહું બીજી ઍક વ્યક્તિ જોડે ભાગીદારીમા રહુ છુ
partilho com ... outros
dois
três
qual é o teu número telefone?તમારો ફોન નંબર શું છે?
qual é o teu endereço de e-mail?તમારુ ઈમેલ અડ્રેસ શું છે?
posso ficar com o teu número?શું હું તમારો ફોન નંબર લઈ શકુ?
posso ficar com o teu endereço de e-mail?શું હું તમારુ ઈમેલ અડ્રેસ લઈ શકુ?