મુળભુત શબ્દસમુહો

અહિયા તમને કેટલાક પ્રાથમિક પોર્ટુગીસ વાક્યો મળશે જેનો તમે રોજ-બરોજ ની વાત-ચીત માં ઉપયોગ કરી શકશો તથા આ વાક્યો તમે કેટલીક નિશાનીમાં પણ જોઈ શકશો.

simહા
nãoના
por favorમેહરબાની કરીને
obrigadoઆભાર
muito obrigadoતમારો ખૂબ ખૂબ આભાર
de nadaતમારુ સ્વાગત છે
olá
bom diaસુપ્રભાત
boa tardeશુભ બપોર
boa noiteશુભ રાત્રી
bem-vindo
adeusઆવજો
até à vista!ફરી ક્યારેક મળીશુ!
até logo!ફરી ક્યારેક મળીશુ!
tenha um bom dia!તમારો દિવસ શુભ રહે!
desculpaમાફ કરશો
desculpeમાફ કરશો
com licença
perdãoમાફ કરશો
peço desculpaમને ખેદ છે
peço perdão
lamento
não há problemaકાંઈ વાંધો નથી
não tem importânciaઍ બાબતમા ચિંતા કરવાની જરૂર નથી
falas inglês?
fala inglês?તમને અંગ્રેજી બોલતા આવડે છે?
não falo português
não falo muito português
falo um pouco português
só falo muito pouco português
por favor fala mais devagar
por favor fale mais devagarથોડુ ધીમે બોલવા વિનંતી
eu compreendoમને સમજાય ગયુ
não compreendoમને સમજાતુ નથી
eu seiમને ખબર છે
não seiમને ખબર નથી
onde é a casa de banho, por favor?
onde fica a casa de banho, por favor?