નંબર

ફિંનિશમાં નંબર કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

ગણીતિક આંકડા

nollaશૂન્ય
yksiઍક
kaksiબે
kolmeત્રણ
neljäચાર
viisiપાંચ
kuusi
seitsemänસાત
kahdeksanઆઠ
yhdeksänનવ
kymmenenદસ
yksitoistaઅગિયાર
kaksitoistaબાર
kolmetoistaતેર
neljätoistaચૌદ
viisitoistaપંદર
kuusitoistaસોળ
seitsemäntoistaસત્તર
kahdeksantoistaઅઢાર
yhdeksäntoistaઓગણીસ
kaksikymmentäવીસ
kaksikymmentäyksiઍક્વીસ
kaksikymmentäkaksiબાવીસ
kaksikymmentäkolmeત્રેવીસ
kaksikymmentäneljäચોવીસ
kaksikymmentäviisiપચ્ચિસ
kaksikymmentäkuusiછવ્વીસ
kaksikymmentäseitsemänસત્તાવીસ
kaksikymmentäkahdeksanઅઠયાવીસ
kaksikymmentäyhdeksänઓગણત્રીસ
kolmekymmentäત્રીસ
neljäkymmentäચાલીસ
viisikymmentäપચાસ
kuusikymmentäસાઈઠ
seitsemänkymmentäસિત્તેર
kahdeksankymmentäઍસી
yhdeksänkymmentäનેવુ
sataસો, ઍક સો
satayksiઍક સો ઍક
kaksisataaબસો
kolmesataaત્રણસો
tuhatહજાર, ઍક હજાર
kaksituhattaબે હજાર
kolmetuhattaત્રણ હજાર
miljoonaઍક લાખ
miljardiદસ લાખ

બેકી નંબર

ensimmäinenઍક
toinenબીજુ
kolmasત્રીજુ
neljäsચોથુ
viidesપાંચમુ
kuudes
seitsemäsસાતમુ
kahdeksasઆઠમુ
yhdeksäsનવમુ
kymmenesદસમુ
yhdestoistaઅગીયારમુ
kahdestoistaબારમુ
kolmastoistaતેરમુ
neljästoistaચૌદમુ
viidestoistaપંદરમુ
kuudestoistaસોળમુ
seitsemästoistaસત્તરમુ
kahdeksastoistaઅઢારમુ
yhdeksästoistaઓગણીસમુ
kahdeskymmenesવીસમુ

પુનરાવર્તન

kerranએક વખત
kaksi kertaaબે વખત
kolme kertaaત્રણ વખત
neljä kertaaચાર વખત
viisi kertaaપાંચ વખત

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

noinવિષે
yliથી વધુ
alleથીઓછુ

ઉદાહરણો

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943,924
97559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

આ પાના પરના દરેક ફિંનિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો