આપાતકાલીન

અહિયા આપાતકાલીન પરીસ્થિતિમાંં ઉપયોગમાંં આવે તેવા કેટલાક ફિંનિશવાક્યો તથા ભાવો આપેલ છે, આશા રાખીએ કે તેનો ઉપયોગ કરવાની તમને જરૂર ના પડે।

Apua!મદદ!
Ole varovainen!સંભાળ રાખજો!
Varo!ધ્યાન રાખજો!
Auttakaa minuaમેહરબાની કરીને મને મદદ કરો

બીમારી સબંધીત આપાતકાલીન પરીસ્થિતિઓ

Soittakaa ambulanssiઍમબ્યૂલૅન્સ બોલાવો!
Tarvitsen lääkärin apuaમારે ઍક ડૉક્ટર ની જરૂર છે
On tapahtunut onnettomuusત્યા ઍક અકસ્માત થયો છે
Pitäkää kiirettä!મેહરબાની કરીને જલ્દી કરો!
Minulla on haavaમને કાપો પડ્યો છે
Poltin itseniહું દાઝી ગયો છુ
Onko sinulla kaikki kunnossa?તમે બરાબર છો?
Ovatko kaikki kunnossa?શું બધા બરાબર છે?

ગુનો

Pysäyttäkää varas!થોભો, ચોર!
Soittakaa poliisit!પોલીસ ને બોલાવો!
Lompakkoni on varastettuમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
Kukkaroni on varastettuમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
Käsilaukkuni on varastettuમારો બગલથેલો ચોરાયી ગયો છે
Kannettava tietokoneeni on varastettuમારૂ લૅપટૉપ ચોરાયી ગયુ છે
Haluan ilmoittaa varkaudestaમારે ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવવી છે
Autooni on murtauduttuમારી ગાડીને અકસ્માત થયો છે
Minut on ryöstettyમને લૂટ્વામા આવ્યો/આવી છે
Minua vastaan on hyökättyમારી ઉપર હુમલો થયો છે

આગ

Tulipalo!આગ!
Soittakaa palokunta!અગ્નિશામક દળનો સંપર્ક કરો!
Haistatteko palaneen käryä?શુ તમને બળવાની વાસ આવે છે?
Tuolla on tulipaloત્યાં આગ લાગી છે
Rakennus on tulessaમકાનમા આગ લાગી છે

બીજી મુશ્કેલ પરીસ્થિતિઓ

Olen eksynytહું ભૂલો પડી ગયો છુ
Olemme eksyneetઆપણે ભૂલા પાડી ગયા છે
En löydä …મને … નથી
avaimianiમારી ચાવી મળતી
passianiમારો પાસપોર્ટ મળતો
kännykkääniમારો મોબાઇલ મળતો
Olen hukannut …મારૂ … છે
lompakkoniપાકીટ ખોવાઈ ગયુ
kukkaroniપાકીટ ખોવાઈ ગયુ
kameraniકેમેરા ખોવાઈ ગયો
Olen lukinnut itseni ulos …હું … પૂરાઈ ગયો/ગઈ છુ
autostaniમારી ગાડીમા
huoneestaniમારા રૂમમા
Jätä minut rauhaanમેહરબાની કરીને મને ઍકલો મૂકી દો
Mene pois!દુર જાઓ!
sound

આ પાના પરના દરેક ફિંનિશ શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.