આપાતકાલીન

apua!મદદ!
ole varovainen!સંભાળ રાખજો!
varo!ધ્યાન રાખજો!
auttakaa minuaમેહરબાની કરીને મને મદદ કરો

બીમારી સબંધીત આપાતકાલીન પરીસ્થિતિઓ

soittakaa ambulanssi!ઍમબ્યૂલૅન્સ બોલાવો!
tarvitsen lääkärin apuaમારે ઍક ડૉક્ટર ની જરૂર છે
on tapahtunut onnettomuusત્યા ઍક અકસ્માત થયો છે
pitäkää kiirettä!મેહરબાની કરીને જલ્દી કરો!
minulla on haavaમને કાપો પડ્યો છે
poltin itseniહું દાઝી ગયો છુ
onko sinulla kaikki kunnossa?તમે બરાબર છો?
ovatko kaikki kunnossa?શું બધા બરાબર છે?

ગુનો

pysäyttäkää varas!થોભો, ચોર!
soittakaa poliisit!પોલીસ ને બોલાવો!
lompakkoni on varastettuમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
kukkaroni on varastettuમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
käsilaukkuni on varastettuમારો બગલથેલો ચોરાયી ગયો છે
kannettava tietokoneeni on varastettuમારૂ લૅપટૉપ ચોરાયી ગયુ છે
haluan ilmoittaa varkaudestaમારે ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવવી છે
autooni on murtauduttuમારી ગાડીને અકસ્માત થયો છે
minut on ryöstettyમને લૂટ્વામા આવ્યો/આવી છે
minua vastaan on hyökättyમારી ઉપર હુમલો થયો છે

આગ

tulipalo!આગ!
soittakaa palokunta!અગ્નિશામક દળનો સંપર્ક કરો!
haistatteko palaneen käryä?શુ તમને બળવાની વાસ આવે છે?
tuolla on tulipaloત્યાં આગ લાગી છે
rakennus on tulessaમકાનમા આગ લાગી છે

બીજી મુશ્કેલ પરીસ્થિતિઓ

olen eksynytહું ભૂલો પડી ગયો છુ
olemme eksyneetઆપણે ભૂલા પાડી ગયા છે
en löydä ...
avaimiani
passiani
kännykkääni
olen hukannut ...
lompakkoni
kukkaroni
kamerani
olen lukinnut itseni ulos ...
autostani
huoneestani
jätä minut rauhaanમેહરબાની કરીને મને ઍકલો મૂકી દો
mene pois!દુર જાઓ!
sound

આ પાના પરના દરેક ફિંનિશ શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.