હોકાયંત્ર ની નિશાની

ફ્રેંચમાં હોકાયંત્રના બિંદુઓ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

nordઉત્તર
nord-estઉત્તર- પૂર્વીય
estપૂર્વ
sud-estદક્ષિણ- પૂર્વીય
sudદક્ષિણ
sud-ouestદક્ષિણ - પશ્ચિમ
ouestપશ્ચિમ
nord-ouestઉત્તર- પશ્ચિમ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

carteનકશો
boussoleહોકાયંત્ર
lire une boussoleહોકાયંત્ર વાંચવુ
sound

આ પાના પરના દરેક ફ્રેંચ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો