દેશો તથા નાગરિકતા

ફ્રેંચમાં ઘણા અલગ અલગ દેશો અને રાષ્ટ્રીયતાના નામ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

દેશ

L'Angleterreઇંગ્લેંડ
Le Royaume-Uniયુનાઇટેડ કિંગ્ડમ ( ટૂંક મા યૂકે)
La Grande-Bretagne
La Franceફ્રૅન્સ
L'Allemagneજર્મની
Les Pays-Basનેદરલૅંડ્સ (હોલંદ)
L'Espagneસ્પેન
Le Portugalપોર્ટુગલ
L'Italieઇટલી
La Grèceગ્રીસ
La Suisseસ્વિટ્જ઼ર્લૅંડ
L'Autricheઑસ્ટ્રીયા
La Belgiqueબેલ્જિયમ
La Pologneપોલંદ
Les États-Unisયુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ( ટૂંક મા યૂ ઍસ )
Le Canadaકૅનડા
Le Québec
L'Australieઑસ્ટ્રેલિયા
La Nouvelle-Zélandeન્યૂજ઼ીલૅંડ
L'Irlandeઆઇયર્લૅંડ
La Finlandeફિનલૅંડ
La Suèdeસ્વીડન
La Norvègeનૉર્વે
Le Danemarkડેન્માર્ક
L'Islandeઆઇસ્લૅંડ
Le Japonજાપાન
La Chineચાઇના
L'Indeઇંડિયા
L'Égypteઈજિપ્ત
La Turquieટર્કી
La Russieરશિયા

નાગરિકતા

anglaisઅંગ્રેજી
françaisફ્રેંચ
allemandજર્મન
néerlandaisડચ
espagnolસ્પૅનિશ
portugaisપોર્ટુગીસ
italienઇટૅલિયન
grecગ્રીક
suisseસ્વિટ્જ઼ર્લૅંડ
autrichienઑસ્ટ્રિયન
belgeબેલ્જિયન
polonaisપોલિશ
américainઅમેરિકન
canadienકેનેડિયન
australienઑસ્ટ્રેલિયન
néo-zélandaisન્યૂજ઼ીલૅંડ
irlandaisઆઇરિશ
finlandaisફિંનિશ
suédoisસ્વીડિશ
norvégienનૉર્વેજિયન
danoisડેનિશ
islandaisઆઇસ્લૅંડિક
japonaisજપાનીસ
chinoisચાઇનીસ
indienઇંડિયન
égyptienઈજિપ્ષિયન
turcટર્કિશ
russeરશિયન