નંબર

ફ્રેંચમાં નંબર કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

ગણીતિક આંકડા

zéroશૂન્ય
un, uneઍક
deuxબે
troisત્રણ
quatreચાર
cinqપાંચ
six
septસાત
huitઆઠ
neufનવ
dixદસ
onzeઅગિયાર
douzeબાર
treizeતેર
quatorzeચૌદ
quinzeપંદર
seizeસોળ
dix-septસત્તર
dix-huitઅઢાર
dix-neufઓગણીસ
vingtવીસ
vingt et un or vingt-et-unઍક્વીસ
vingt-deuxબાવીસ
vingt-troisત્રેવીસ
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trenteત્રીસ
trente et un or trente-et-un
trente-deux
trente-trois
quaranteચાલીસ
cinquanteપચાસ
soixanteસાઈઠ
soixante et un or soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf
soixante-dixસિત્તેર
soixante et onze or soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf
quatre-vingtsઍસી
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf
quatre-vingt-dixનેવુ
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
centસો, ઍક સો
cent un or cent-unઍક સો ઍક
deux cents or deux-centsબસો
trois cents or trois-centsત્રણસો
milleહજાર, ઍક હજાર
deux milleબે હજાર
trois milleત્રણ હજાર
un millionઍક લાખ
un milliardદસ લાખ

બેકી નંબર

premier, premièreઍક
deuxième or second, secondeસેકંડ
troisièmeત્રીજુ
quatrièmeચોથુ
cinquièmeપાંચમુ
sixième
septièmeસાતમુ
huitièmeઆઠમુ
neuvièmeનવમુ
dixièmeદસમુ
onzièmeઅગીયારમુ
douzièmeબારમુ
treizièmeતેરમુ
quatorzièmeચૌદમુ
quinzièmeપંદરમુ
seizièmeસોળમુ
dix-septièmeસત્તરમુ
dix-huitièmeઅઢારમુ
dix-neuvièmeઓગણીસમુ
vingtièmeવીસમુ
sound

આ પાના પરના દરેક ફ્રેંચ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.