નંબર

ફ્રેંચમાં નંબર કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

ગણીતિક આંકડા

zéroશૂન્ય
unઍક
deuxબે
troisત્રણ
quatreચાર
cinqપાંચ
six
septસાત
huitઆઠ
neufનવ
dixદસ
onzeઅગિયાર
douzeબાર
treizeતેર
quatorzeચૌદ
quinzeપંદર
seizeસોળ
dix-septસત્તર
dix-huitઅઢાર
dix-neufઓગણીસ
vingtવીસ
vingt-et-unઍક્વીસ
vingt-deuxબાવીસ
vingt-troisત્રેવીસ
vingt-quatreચોવીસ
vingt-cinqપચ્ચિસ
vingt-sixછવ્વીસ
vingt septસત્તાવીસ
vingt-huitઅઠયાવીસ
vingt-neufઓગણત્રીસ
trenteત્રીસ
trente-et-unએકત્રીસ
trente-deuxબત્રીસ
quaranteચાલીસ
cinquanteપચાસ
soixanteસાઈઠ
soixante-dixસિત્તેર
quatre-vingtsઍસી
quatre-vingt-dixનેવુ
centસો, ઍક સો
cent-unઍક સો ઍક
deux-centsબસો
trois-centsત્રણસો
milleહજાર, ઍક હજાર
deux-milleબે હજાર
trois-milleત્રણ હજાર
un millionઍક લાખ
un milliardદસ લાખ

પુનરાવર્તન

une foisએક વખત
deux foisબે વખત
trois foisત્રણ વખત
quatre foisચાર વખત
cinq foisપાંચ વખત

બેકી નંબર

premierઍક
deuxième, secondબીજુ
troisièmeત્રીજુ
quatrièmeચોથુ
cinquièmeપાંચમુ
sixième
septièmeસાતમુ
huitièmeઆઠમુ
neuvièmeનવમુ
dixièmeદસમુ
onzièmeઅગીયારમુ
douzièmeબારમુ
treizièmeતેરમુ
quatorzièmeચૌદમુ
quinzièmeપંદરમુ
seizièmeસોળમુ
dix-septièmeસત્તરમુ
dix-huitièmeઅઢારમુ
dix-neuvièmeઓગણીસમુ
vingtièmeવીસમુ
vingt-et-unièmeઍક્વીસમુ
vingt-deuxièmeબાવીસમુ
vingt-troisièmeત્રેવીસમુ
trentièmeત્રીસમુ
quarantièmeચાલીસમુ
cinquantièmeપચાસમુ
soixantièmeસાઇઠમુ
soixante-dixièmeસિત્તેરમુ
quatre-vingtièmeઍસીમુ
quatre-vingt-dixièmeનેવુમુ
centièmeસોમુ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

environવિષે
plus deથી વધુ
moins deથીઓછુ

ઉદાહરણો

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943,924
9 7559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

આ પાના પરના દરેક ફ્રેંચ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો