મહિનાઓ તથા ઋતુઓ

ફ્રેંચમાં મહિના અને ઋતુઓના નામો જાણો. નોંધ લો કે મહિનાના નામો પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

મહિના

janvierજાન્યુઆરી
févrierફેબ્રુવરી
marsમાર્ચ
avrilઍપ્રિલ
maiમે
juinજૂન
juilletજૂલાઇ
aoûtઑગસ્ટ
septembreસેપ્ટેંબર
octobreઓક્ટોબેર
novembreનવેંબર
décembreડિસેંબર
en janvierજન્વરી માં
en févrierફેબ્રુવરી માં
en marsમાર્ચ માં
en avrilઍપ્રિલ માં
en maiમે માં
en juinજૂન માં
en juilletજૂલાઇ માં
en aoûtઑગસ્ટ માં
en septembreસેપ્ટેંબર માં
en octobreઓક્ટોબેર માં
en novembreનવેંબર માં
en décembreડિસેંબર માં

ઋતુઓ

le printempsવસંત
l'étéઉનાળો
l'automneપાનખર
l'hiverશિયાળો
au printempsવસંત મા
en étéઉનાળો મા
en automneપાનખર મા
en hiverશિયાળા મા
sound

આ પાના પરના દરેક ફ્રેંચ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો