માનવ શરીર

અહીં માનવ શરીરના અંગ માટે, તેમજ જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો માટે ફ્રેંચ નામ આપ્યા છે.

માથું અને ચહેરો

barbeદાઢી
joueદાઢી
mentonહોઠ ની નીચેનો ભાગ
têteમાથુ
cheveuxવાળ
oreilleકાન
oeilઆંખો
sourcilઆઇબ્રો
tympanકાનના પડદા
lobe d'oreilleકાનની બૂટ
cilઆંખની પાંપણ
paupièreઆંખના પોપચા
frontકપાળ
taches de rousseurત્વચા પર ભૂરા રંગના ડાઘ
mâchoireજડબુ
lèvreહોઠ
boucheમોઢુ
nezનાક
narineનસકોરું
moustacheમુછ
langueજીભ
dentદાંત
ridesકરચલી

ઉપલુ શરીર

pomme d'Adamગળાની ગોટલી
brasહાથ
aisselleબગલ
dosપીઠ
poitrineસ્તન
cage thoraciqueછાતી
coudeકોણી
mainહાથ
doigtઆંગળી
ongleઆંગળી નો નખ
avant-brasઉપરનો હાથ
articulation du doigtઆંગળીના સાંધા
nombrilકમર ની નીચેનો ભાગ
couડોક
mamelonડિંટ્ડી
paumeહથેડી
épauleખભો
gorgeગળુ
pouceઅંગૂઠો
tailleકમર
poignetકાંડુ

નીચેનું શરીર

chevilleઍડી
anusગુદા
ventreપેટ
gros orteilઅંગૂઠો
derrièreપ્રૂશ્ઠ
fessesનિતંબ
molletપીંડી
piedપગ
organes génitauxજનનાંગો
aineજંઘામૂળ
talonએડી
hancheનિતંબ
genouઘૂંટણ
jambeપગ
pénisશિશ્ન
poils pubiensજનનાંગોના વાળ
tibiaપગનો ગોઠણથી નીચેનો ભાગ
planteતળીયા
testiculesવૃષણ
cuisseજંઘ
orteilપગનો અંગૂઠો
ongleપગનો નખ
vaginયોનિ

આંખના ભાગ

cornéeકોર્નીયા
orbiteઆંખની જ્ગ્યા
globe oculaireડોળો
irisકીકી
rétineનેત્રપટલ
pupilleકીકીનો આગળનો ભાગ

શરિરના અંદરના ભાગ

tendon d'Achilleસ્નાયુને હાડકા સાથે જોડી રાખનાર મજબૂત રજ્જુ
artèreઘમની
appendiceએપેંડીક્સ
vessieમૂત્રાશય
vaisseau sanguinરક્ત વાહિની
cerveauમગજ
cartilageકુમળું હાડકું
côlonમોટા આંતરડાનો ભાગ
vésicule biliaireપિત્તાશય
coeurહ્રદય
intestinsઆંતરડા
gros intestinમોટુ આતરડુ
intestin grêleનાનુ આતરડુ
reinsકિડ્ની
ligamentસ્નાયુને લગતુ
foieજઠર
poumonsફેફસા
oesophageઅન્નનળી
pancréasસ્વાદુપિંડ
organeઅંગ
prostateપ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ
rectumગુદામાર્ગ
rateબરોળ
estomacપેટ
tendonસ્નાયુને હાડકા સાથે જોડી રાખનાર મજબૂત રજ્જુ
amygdalesકાકડા
veineનસ
trachéeશ્વાસનળી
utérusગર્ભાશય

હાડકાં

claviculeહાંસડીનું હાડકું
fémurસાથળનું હાડકુ
humérusખભાનું હાડકું
rotuleઘૂંટણની ઢાંકણી
pelvis અથવા bassinપેડુ
côteપાંસળી
cage thoraciqueપાંસળી
squeletteહાડપિંજર
crâneખોપરી
colonne vertébraleકરોડરજ્જુ
vertèbreમણકો

શરીરના પ્રવાહી

bileપિત્ત
sangલોહી
mucusલાળ
mucositéકફ
saliveથૂંક
spermeવીર્ય
sueurપરસેવો
larmesઆંસુ
urineપેશાબ
vomiઉલ્ટી

અન્ય સંબંધીત શબ્દો

osહાડકુ
graisseચરબી
chairમાંસ
glandeગ્રંથી
articulationસાંધા
membreઅંગ
muscleસ્નાયુઓ
nerfજ્ઞાનતંતુ
peauચામડી
système digestifપાચન તંત્ર
système nerveuxચેતાતંત્ર
respirerસ્વાષ લેવો
pleurerરડવુ
hoqueterહેડકી ખાવી
avoir le hoquetહેડકી આવવી
éternuerછીંક ખાવી
suerપરસેવો થવો
urinerપેશાબ કરવો
vomirઉલ્ટી કરવી
baillerબગાસુ ખાવુ

ઈન્દ્રીયો

odoratગંધ
toucherસ્પર્શ
vueદ્રષ્ટી
ouïeશ્રવણશક્તિ
goûtસ્વાદ
sentirસુઘવુ
toucherસ્પર્શ કરવો
voirજોવુ
entendreસાંભળવુ
goûterસ્વાદ કરવો
sound

આ પાના પરના દરેક ફ્રેંચ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.