રંગ

ફ્રેંચમાં રંગોના શેડ સહિત વિવિધ રંગોના નામો જાણો.

il est de quelle couleur?
elle est de quelle couleur?
blanc / blancheસફેદ
jauneપીળો
orangeકેસરી
roseગુલાબી
rougeલાલ
marronકથાઈ
vert / verteલીલો
bleu / bleueવાદળી
violet / violetteજામ્બલી
gris / griseભૂખરો
noir / noireકાળો

વિવિધ રંગ

નોંધ લો કે નીચે મુજબના સંયોજન રંગો ફ્રેંચમાં ઘટતા નથી, દા.ત.:

la maison vert clair
vert clairઆછો લીલો
marron clairઆછો કથાઈ
bleu clairઆછો વાદળી
vert foncéઘાટો લીલો
marron foncéઘાટો કથાઈ
bleu foncéઘાટો વાદળી
sound

આ પાના પરના દરેક ફ્રેંચ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.