ખરીદી

અહી કેટલાક ફ્રેંચ વાક્યો આપેલા છે જે તમને ખરીદી વખતે, તે ઉપરાંત તમે જોઈ શકો તેવી વસ્તુઓ સમજવામાં ઉપયોગી થશે.

je cherche ...
c'est combien?આ કેટલાનુ છે?
combien ça coûte?તેના કેટલા રૂપીયા થશે?
acceptez-vous les cartes bancaires?
livrez-vous à domicile?તમે મૂકી જાઓ છો?
pouvez-vous livrer à domicile?
voulez-vous un sac plastique?
puis-je avoir un sac, s'il vous plaît?
puis-je avoir un autre sac, s'il vous plaît?મહેરબાની કરીને, મને હજુ ઍક થેલી મળશે?
à quelle heure fermez-vous?તમે કેટલા વાગે બંધ કરો છો?
êtes-vous ouverts le samedi?શુ તમે શનિવારના ખુલ્લા છો?
êtes-vous ouverts le dimanche?શુ તમે રવિવારના ખુલ્લા છો?
faites-vous un prix?
est-ce en solde?
le magasinદુકાન
la boutiqueદુકાન
le centre commercialખરીદી માટેનુ સ્થળ

ચીજો જે તમે જુઓ છો.

Ouvertખુલ્લુ
Ferméબંધ
Ouvert 24/24દિવસ ના 24 કલાક ખુલ્લુ
Étageફ્લોર
Promotions
Soldesસેલ