ટપાલ કચેરીમાં

આ ફ્રેંચ વાક્યો જ્યારે તમારે ટપાલ મોકલવી હોય, સ્ટેમ્પ ખરીદવી હોય, કે બીજી સેવાઓ વાપરવી હોય તે વખતે ટપાલ કચેરીમાંં ઉપયોગી થશે.

je voudrais une enveloppe, s'il vous plaîtમહેરબાની કરીને, મને ઍક કવર જોઈએ છીએ
je voudrais un paquet d'enveloppesમહેરબાની કરીને, મને ઍક કવરનુ ઍક પૅકેટ જોઈએ છીએ
je voudrais un timbre pour l'Angleterre, s'il vous plaît
je voudrais deux timbres pour l'Angleterre, s'il vous plaît
je voudrais envoyer cette lettre en ...
Angleterre
Allemagne
Espagne
Italie
je voudrais envoyer cette carte postale en Angleterre
je voudrais envoyer ce paquet en Angleterre

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો