ટેલિફોનનો ઉપયોગ કરવો

આ વિભાગના શબ્દસમૂહોનો સામાન્ય રીતે ટેલિફોનની વાતચીતોમાં, નિર્દેશિકાની પૂછપરછ કરવા ફોન કરતી વખતે અને જ્યારે મોબાઇલ વાપરી રહ્યા હો ત્યારે ઉપયોગ થાય છે.

allô!હેલો!!
puis-je te rappeler?
puis-je vous rappeler?
quel est ton numéro?
quel est votre numéro?તમારો નંબર શુ છે?
vous avez fait un faux numéro
je voudrais une carte téléphonique
un (téléphone) portable
un GSM

Emergency telephone numbers in France

15ambulance
17police
18fire brigade

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો