દિશા પુછવી તથા બતાવવી

જો તમે ખોવાઈ ગયા હો અથવા ચોક્કસ સ્થળ પર પહોંચવા માગતા હો અથવા અન્યોને દિશા આપવા માગતા હો તો તમને આ ફ્રેંચ અભિવ્યક્તિઓ ઉપયોગી થશે.

excusez-moi, pour aller à la gare, s'il vous plaît?
gauche
droiteસાચુ
sur la gauche
sur la droite
tout droit
prenez la première sur la gaucheડાબા હાથે પહેલા વળાંક મા વળી જાઓ
prenez la première à gaucheડાબા હાથે પહેલા વળાંક મા વળી જાઓ
ensuite, prenez la deuxième sur la droite
après, prenez la deuxième à droite
continuez tout droit
continuez tout droit sur deux-cents mètres
jusqu'au feu rouge
jusqu'au stop
jusqu'à l'intersection
jusqu'au carrefour
passez le pont
passez le passage à niveau