બૅંકમાં

જ્યારે તમે બૅંક જવાના હો કે કૅશ મશીનનો ઉપયોગ કરવાના હો ત્યારે આ કેટલાક ફ્રેંચ વાક્યોનો તમારે ઉપયોગ કરવો પડશે.

je voudrais changer de l'argentમારે થોડા પૈસા બદલવા છે
je voudrais des ...
euro
livres Sterling
dollars américains
dollars canadiens
francs suisses
je voudrais ouvrir un compteમારે ખાતુ ખોલાવવુ છે
je voudrais ouvrir un compte personnelમારે ઍક પોતાનુ ખાતુ ખોલાવવુ છે
je voudrais ouvrir un compte professionnelમારે ઍક ધંધાનુ ખાતુ ખોલાવવુ છે